کیف پول الکترونیکی حساب مجازی میباشد که کاربر از طریق آن به مدیریت پرداختهای خود میپردازد.

 

کیف پول الکترونیکی ویژه مشتریان: 

 

کاربر پس از عضویت در وبسایت و بواسطه خرید بلیط یا خرید هر سرویس مسافرتی دیگر، مبلغی را از حساب خود به کیف پول الکترونیکی منتقل کرده وسپس از آن طریق به پرداخت مبلغ خدمات اخذ شده اقدام میکند. مبلغ فوق میتواند عیناً به مقدار آن خدمات بوده و یا بیشتر از آن باشد. مازاد مبلغ در کیف پولی کاربر باقی مانده و در دفعات بعد میتواند از آن استفاده کند. مهمترین ویژگی کیف پول الکترونیکی امنیت آن و سهولت در پرداخت میباشد. کاربر هنگام خرید بلیط با گزینه ای به نام " پرداخت از کیف پول" مواجه میشود که به آسانی از آن حساب مجازی اش کسر شده و در آن واحد از گردش حساب خود مطلع میشود.

 

کیف پول الکترونیکی ویژه کانتر یا آژانس زیر مجموعه: 

 

کیف پول الکترونیکی همانند کاربرد آن برای مشتریان ، سهولت در پرداخت توسط کانتر یا آژانس زیر مجموعه را نیز تامین میکند. بطوریکه مدیر آژانس میتواند بطور روزانه مبلغی را در کیف پول کانتر شارژ کرده تا متصدی فروش از طریق کیف پول الکترونیکی مختص خود اقدام به پرداخت سرویس یا بلیطی نماید که مشتری حضوری خریداری کرده  و وجه بلیط را به صندوق آژانس پرداخت کرده است. بدین ترتیب هر بار و در پرداخت های متعدد روزانه ،نیاز به وارد کردن اعداد و ارقام کارتهای بانکی مرتفع شده و امنیت پرداخت بطور کامل تامین میشود.